За нас


Кои сме ние...

„Ученически куклен театър, който превърна нашето училището в желана територия на ученика , НО ... и в желана територия за децата от детските градини !”


Ние сме екип от ученици, които от 9ти до 12 клас се занимават с куклен театър. Представленията ни са предназначени за учениците от нашето училище от 1ви до 4ти клас, детските градини от р-н Тракия и околните села. Направени са представления по приказките: 
 • "Косе Босе"
 • "Работната Мецана"
 • "Вълшебната гора" (вариант Дядо Коледа)
 • "Вълшебната Гора" (вариант Баба Марта)
 • "Мързелан и Мързеланка"
 • "Червената Шапчица"
 
Разработихме и представихме чрез кукления театър теми за природните бедствия пред децата от 5ти и 6ти клас. Нашата дейност обхвана по-голяма възрастова група и пресъздадохме част от учебен материал. Не спираме да работим и сме отворени за нови идеи и предизвикателства. Надяваме се, че направеното от нас ще бъде продължено и от следващите випуски.


1. Цели на дейността:
 • Да се осъществи приемственост между екипите на кукления театър и той да се утвърди в у – ще като извънкласна форма на обучение.
 •  Чрез кукления театър да се осъществи приемственост между детските градини и у – щето, емоционално и естетически да се въздейства на по – малките ученици, да ги въведем в света на приказките и чрез героите да формираме модели на поведение и подражание. 
 • Да се придобият умения за работа с куклите, за работа в екип, за въздействие върху околните, чрез поведението си и героите от приказките; правилен подбор на текстове и тяхното усвояване.
 • Възпитава се чувство за отговорност към поетите задължения, активност и стремеж за израстване и изява, новаторски дух и желание за реализация

2. Дейност:
 • Това е алгоритъм за работа, създаден от екипа , който положи началото на кукления театър в у – ще и беше предаден на новия екип със завещанието да продължат  дейността  в театъра, защото актьорите  са хора с мечти и желания за изява... още от детската градина.
 • Избор на приказка, съобразно възрастта на децата, учебните програми и наличните кукли, с които разполагаме;
 • Определяне на героите в приказките и разучаване на текста; 
 • Репетиции с текст и музика;
 • Изнасяне на театрално представление- едно малко удоволствие!


      3. Училището – детска градина с продължение...
 • ... Защото продължаваме да си “играем” с кукли
и така развиваме  нашите таланти
 • ...Защото изнасяйки едно представление ние се забавляваме, но и придобиваме опит.
 • ... Защото ние, които израснахме в детската градина, се върнахме отново в нея, не че върнахме детсвото назад, а си припомнихме детските години, забавлявайки... нашите малки приятели!!!


          Емоционалното въздействие на театъра прерастна в естетическа наслада под   въздействието на песните, декорите – 130 деца пееха с куклите, ръкопляскаха, смееха се!
Други искаха да се докоснат до куклите!
     Въведохме децата в света на приказките, чрез куклите и поведението на нашите  актьори се стремим да формираме и модели на поведение у по- малките ни приятели, защото накрая всички приказки имат щастлив край и побеждава доброто! С не по – малко значение е контакта между по – големите и по – малките ученици - каките и батковците се оказаха  най – близките приятели на децата!
     Напускайки детската градина, мечтите не угасват.Талантите продължават да се развиват, но вече в голямата детска градина наречена училище!

4. Връзката детска градина – училище
Процесът на възпитание на детето започва още в детската градина.
      Това е мястото, където детето за първи път попада в една организирана по нов за него начин социална СРЕДА, изгражда и затвърждава навиците си за общуване,проявява склонност към възприемане на чужди поведенчески модели и оформя основата на своите бъдещи представи за доброто и злото;

 • Възпитателният процес в детската градина би следвало да намери своето адекватно продължение в  училищното образование.
 •  В това отношение е необходимо повишаване на активността в няколко посоки:
      превръщане на училището в територия на учениците и  развитие на извънкласната и извънучилищната дейност.
Извънкласната дейност има  значение за
пълноценното развитие на учениците. Тя ангажирането по естествен начин въображението, способностите и интересите на децата и съдейства за тяхното физическо, интелектуално и личностно развитие. Извънучилищната дейност следва  целогодишно да ангажира децата, включително и в периода на
ваканциите.

5. Опитът показва...
·        САЩ
“ Готовност за учене” –
чрез образователни програми, индивидуално планиране на обучението, диагностика и неправителствени организации се полагат се грижи, които да преодолеят проблемите в прехода от детската градина в  у - ще
·        Канада
Готовност за учене е според зрелостта на детето, тъй като детското развитие е много динамично и не винаги с точност може да се определи готовността на детето за постъпване в у – ще.
·        Германия
За деца, които са на у – щна възраст, но не са готови да постъпят в у – ще, т.е. не са достигнали необходимата зрелост, са създадени детски градини, свързани с началната образователна степен.
·        Великобритания
Една от страните, където децата постъпват в І клас още на 5 г., но се работи индивидуално, не се следва определен уч. план и програма, но се изучава четене, писане, смятане. Към голяма част от началните у – ща има включени детски градини

6. И за обобщение:
Кукленият театър 6 – та година продължава да радва малки и големи в нашето у – ще. Утвърди се като извънкласна форма на обучение, която освен приказките, пресъздава и теми с уч. цел – “ Природни бедствия”; скечове за насилието в у – ще, използвани от комисията за противообществени прояви в у – ще.
     Приемствеността обедини малки и големи и те се научиха да работят в екип.
     Част сме от  проекта Д.А.Р.Б.И. за финансиране на кукления театър от ЕФ и работим по него, като през изминалата година насочихме усилията си към връзка с детските градини с цел – приемственост.
     Осъществихме контакт с Пловдивския куклен театър и получаваме помощ от тях.
     С нашата дейност у- щето се превърна в желана територия и за децата от детските градини.

                                                                Изготви:
                                                       Албена Борисова
                                        СОУ „ Св. С. Врачански” – Пловдив


 


___________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________


 • Училището - детска градина с продължение. - презентация, представяща нашата дейност, участвала на Национална конференция, на тема "Училището - желана територия на ученика" , където стигнахме до последния, национален кръг, класирайки се на второ място.

Архив на блога